رنگ سبز، انتخاب بارسلونا برای طراحی لباس سوم خود در فصل پیش رو بوده است. ...