حسین حبیبی اعتراض خود به حکم صادره دادگاه را تحویل داد. ...