سی تی ویرچوال لارینگو برونکوسکوپی چیست؟ برونکوسکوپی روشی است که پزشک توسط آن می تواند مجاری هوا را مورد بررسی قرار دهد. پزشک با لوله ای به اسم برونکوس ...