رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ظرف چند سال گذشته روابط چین و ایران به سمت روابط راهبردی تغییر کرده و روز به روز در حال بهبود است. ...