سخنگوی فیفا از سفر هیاتی به ایران برای بررسی شرایط حضور زنان در ورزشگاه خبر داد. ...