اینکه مدیریت باشگاه ثابت است برای ما خوب است. از بازگشت پویول هم بسیار خوشحال شدم. ...