رضا غلامی در واکنش به نقد و تحلیل نقدهای وحید جلیلی از صدا و سیما به ویژه تعدادی از مدیران پیشکسوت آ ...