کشتی گیران ایرانی از ترس روبرو شدن با کشتی گیران اسرائیلی شاید مجبور شوند که در مسابقات جهانی شرکت… ...