هواوی و آمریکا در حال حاضر دوران بسیار بدی را در روابط فیمابین تجربه می‌کنند. این روابط به شرکت‌های مختلفی به جز هواوی هم ضربه زده است. برای خواندن اد ...