اگرچه نمی توان برکناری جان بولتون، چهره جنگ طلبی را که در جنگ و نزاع حد و مرز نمی شناسد به معنای به پایان رسیدن سناریوی جنگ های ناتمام امریکا تلقی کرد ...