اگر یک برنامه‌ی حمایت توسعه‌گرا از بخش‌های توسعه‌گرا ی تولید ارائه نشود با فاجعه‌های بزرگ در فاصله‌ی نه چندان طولانی روبرو خواهیم شد ...