فتق کشاله ران وقتی رخ می دهد که بافت، مانند قسمتی از روده، از طریق یک نقطه ضعیف از عضلات شکم بیرون زده می شود. برآمدگی حاصل می تواند دردناک باشد، به خ ...