ماموگرافی فول دیجیتال چیست؟ ماموگرافی فول دیجیتال می تواند توده های پستان را تا 2 سال قبل از شروع سرطان نشان دهد. آزمایشات مختلف به تعیین اینکه آیا یک ...