چند ماه است که اپوزیسیون خارج نشین هشتگ دوربین ما اسلحه ماست را تبلیغ کرده و هرگونه مخالفت با آن را نشانه عدم آزادی جلوه دادند اما حالا که این سلاح عل ...