وقتی صحبت از درس خواندن و مطالعه  می شود بهترین زمان چه موقعی است؟  دانشمندان چه نظری در این باره دارند ؟ آیا درس خواندن در روز بازده بیشتری دارد یا درس خواندن در روز؟ بر اساس علم ، چرخه هوشیاری و تمر ...