در گزارشی ادعا می‌شود که مایکل شوماخر پس از بستری شدن در بیمارستان پاریس برای معالجه توسط سلول‌های بنیادی روز دوشنبه به هوشیاری رسیده است. ...