امینی: در یک چشم به هم زدن، مدال طلایم‌ به نقره تبدیل شد ...