تمرین تراکتوری‌ها بعد از یک روز تعطیلی زیر نظر دنیزلی ...