زمان نصب تندیس ابراهیموویچ در ورودی ورزشگاه مالمو+عکس ...