شوخی های خطرآفرین با استفاده از وسیله نقلیه در اراضی کشاورزی شهرستان خدابنده با مرگ 2 کودک به پایان رسید. ...