حساب های مالی باشگاه پرسپولیس طی یک سال اخیر در دست بررسی است. ...