گلبانگ| صوت شام غریبان بنی فاطمه/ نوکر خوبی نبودم ...