به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تهران پرس جمعی از تشکل های دامپروری کشور با ارسال نامهای سرگشاده به رئیس جمهور به مشکلات قیمت سبوس در هفته های اخیر ...