SeismoSpect یکی از مجموعه نرم افزار های کمپانی SeismoSoft می باشد. این نرم افزار به کاربران امکان ایجاد کتابخانه ای از داده ها و رکورد های مربوط به حر ...