قضات دادگاهی که بالاترین مرجع تجدیدنظر در اسکاتلند است، به غیرقانونی بودن تصمیم نخست وزیر انگلیس در تعلیق پارلمان رای دادند. ...