روزنامه واشنگتن پست به نقل از چهار تن از مقامات آگاه دولت گزارش داد، رئیس جمهوری آمریکا به مقامات دستور داده تا به بحران بی‌خانمانی در کالیفرنیا رسیدگ ...