گروه فرهنگ و هنر: 15 رمان فرانسوی و 13 رمان خارجی به عنوان نامزدهای اولیه جایزه ادبی «مدیسی» فرانسه در سال 2019 انتخاب شدند. ...