مدافع فصل گذشته صنعت نفت با تیم عراقی به توافق رسید. ...