«به کلی سری»؛ روایت القاعده است از ماجرای عملیات انتحاری 11 سپتامبر که توسط وحید خضاب ترجمه و توسط ا ...