کارها در حال پوست انداختن هستند و هر شغلی که بازدهی بیشتری داشته باشد باقی ماند مثلاً تا همین چند سال پیش آژانس‌ها سیستم سفرهای درون‌شهری را در دست دا ...