قاسم پورحسن گفت: نظریه هوش امروزه منسوخ شده است. از این حیث که تک عاملی بادشد. در ایران همچنان مدرسه و دانش آموزان را بر اساس این آزمون های هوش تفکیک ...