استاد مطالعات بین‌الملل دانشگاه جورجیا گفت: آنچه در این دو دهه شاهدش بودیم، همه نشان از آن دارد که تروریسم مدام در حال تحرک و جنب‌وجوش است. ...