یک گام محکم روبه جلو در کاهش تعهدات هسته‌ای بردارید و یک گام قطعی رو به عقب در مذاکره با اروپا. ...