رد کردن پیشنهاد همخوابی مشتری یک رستوران گارسون جوان را تا مرز مرگ پیش برد. ...