تمام شد... نَه... این تازه اول کار است/ زنی رسید، وَ چشمان کربلا ‌تر شد/ زنی که دست به پهلو گرفته آمده است/ سلام مادر پهلوشکسته!... بهتر شد- ...