گزارش خبرگزاری قوه قضاییه درباره دختری که خودسوزی کرد و واکنش علی مطهری ...