دیگو کاستا معتقد است که نباید گریزمان را به خاطر رویای بازی کنار مسی سرزنش کرد.   ...