رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت از اخذ سند حذف سرخک از کشور از سوی سازمان جهانی بهداشت در آینده‌ای نزدیک خبر داد. ...