استفاده یا سوء استفادۀ رسانه‌ها و شبه رسانه‌های برون مرزی از حادثۀ خود‌سوزی توجیهی برای نگفتن و ننوشتن نیست... ...