استخدام کارشناس فنی آقا در شرکت بین المللی تهران فراژه/تهران ...