یک پژوهشگر هنرهای نمایشی معتقد است: شبیه‌خوانی و صورت تراژیک آن (تعزیه)، از یک سیر تطور تاریخی برخوردار است که در نهایت ریشه در باورمندی ایرانیان و به ...