حمید ابراهیمی از روی صحنه بردن نمایش «پشت دیوار عمارت» از 24 شهریورماه در تماشاخانه سرو خبر داد. ...