وزیرسابق تجارت و ارتباطات خارجه ترکمنستان به جرم فسادبازداشت شد. ...