فلسطین خواستار مقابله با انتقال سفارتخانه ها به قدس اشغالی شد ...