بنابر اعلام برخی رسانه‌ها دختری آبی که هفته گذشته جلوی دادسرا خودسوزی کرده بود، درگذشت. ...