لئوناردو اسپیناتزولا با سپری کردن دوران مصدومیت به تمرینات رم برگشت ...