این استیضاح می تواند بر تلاش های ترامپ با هدف پیروزی دوباره در انتخابات و نیز احتمال دستیابی وی به پیروزی هایی دیگر در حوزه قانونگذاری در نخستین دوره ریاست جمهوری اش تاثیر بگذارد. ...