فلورنزی: نمایش فوق العاده ای در مقابل فنلاند داشتیم؛ همیشه در اختیار سرمربی و تیم هستم ...