تراشتگن: امیدوارم کوتینیو در بایرن مونیخ دوباره از فوتبال لذت ببرد ...