جانلوییجی دوناروما: ایتالیا باید روی بازیسازی از عقب زمین کار کند؛ مهم این است که به سه امتیاز بازی با فنلاند دست پیدا کردیم ...